P O Z V Á N K A

 

 

   Představenstvo Zemědělského družstva Luštěnice, Nová ul. 225, 294 42 Luštěnice Vás zve na

 

 Č L E N S K O U   S C H Ů Z I,

 

která se koná v kulturním domě na Vlkavě v pátek dne 6.4. 2018 od 16.00 hod., 

          prezence účasti od 15.00 hod.

 

       Program:   1. Zahájení

                        2. Volba ověřovatelů zápisu, mandátové a návrhové komise

                        3. Zpráva představenstva družstva o hospodaření v roce 2017

                        4. Zpráva kontrolní komise

                        5. Určení auditora k ověření účetní závěrky za rok 2018

                        7. Diskuse

                        8. Schválení usnesení a závěr

 

       Platnost usnesení vyžaduje přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny hlasů přítomných členů. Pokud se nemůžete zúčastnit, můžete pověřit v souladu se stanovami svým zastupováním jiného člena družstva. Zastupovat však lze nejvýše tři jiné členy.

      Prosíme všechny, kteří se nemohou schůze zúčastnit osobně, aby poskytli plnou moc jinému členovi nebo i jiné osobě. V případě nízké účasti by se musela schůze opakovat.

         K jednotlivým bodům programu může člen získat informace v sídle družstva u předsedy představenstva.

 

       Doprava:   Voděrady  15.00,   Luštěnice   15.05,      Rejšice  15.10,    Smilovice   15.12.

                        Újezd       15.15,   Bratronice  15.20,     Vlkava  15.25,    Čachovice  15.30,

                        Struhy      15.35,   Lipník        15.40,      Všejany 15.45,    Vlkava       15.50.

                                                                                                         

Ing. Pavel Hrdlička

                                                                                                   předseda ZD Luštěnice

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P L N Á  M O C

 

Já,...............................................,bytem:........................................…...dat.nar: ....……..............

 

jako člen ZD Luštěnice pověřuji svým zastupováním na členské schůzi konané dne 6.4. 2018

 

pana/paní:..........................................................bytem:...........................................................

 

 

dat.nar: .............................................

 

 

dne: .............................................       podpis člena ZD .................................................