Zápis 

z jednání volební a mandátové komise Zemědělského družstva Luštěnice dne 30.3.2021

 

přítomni: Ing. Verfl Jaroslav, Nouzáková Věra, Hanuš Jiří, Bc. Janů Lucie.

 

Komise konstatuje, že na adresy členů vedené v seznamu členů bylo rozesláno nebo osobně předáno celkem 231 ks dopisů, které obsahovaly podrobné podklady pro konání členské schůze. Členové byli vyzváni aby nejpozději do 10.00 hod 30.3. 2021 zaslali na adresu družstva souhlas s rozhodnutím představenstva a vyplněný volební lístek. V této době bylo družstvu oznámeno, že 4 členové družstva zemřeli.  

 

Stav členů družstva k rozhodnému dni je 227 osob, kteří vlastní celkem 1626 hlasů. 

 

Po rozlepení a kontrole obálek komise konstatuje, že se vrátilo celkem 178 obálek, což představuje 78,34 % členů. Tito členové disponují celkem 1334 hlasy, což je všech 82% hlasů. 

 

Členská schůze na základě těchto skutečností je usnášeníschopná. 

 

Komise dále konstatuje, že s rozhodnutím členské schůze vyslovilo souhlas 168 členů s 1317 hlasy. Rozhodnutí členské schůze bylo schváleno.

 

Komise dále sečetla hlasovací lístky pro volby do představenstva a kontrolní komise s tímto výsledkem:

 

                                                             hlasy pro        hlasy proti           %

Představenstvo:

 

Agro Luštěnice                                       1089                  537            66,97      zvolen

Ing. Glanc František                                953                   673            58,31      zvolen

Knespl Petr                                            1085                  541            66,73      zvolen

Kraus Jaroslav                                        1098                 528             67,53      zvolen

Ing. Pavlíček Pavel                                 1047                  579            64,39      zvolen

Ing. Pýchová Jana                                  1139                  487            70,05      zvolena

Bc. Stezka Michal                                   1089                  537            66,97      zvolena

Ing. Stránský Jiří                                    855                   771             52,88      zvolen

Ing. Šourek Petr                                     1117                  509            68,7        zvolen

Bartoníček Miroslav                                401                   1225           24,66      nezvolen

 

Kontrolní komise

                                                       hlasy pro              hlasy proti            %

 

Čmugr Josef                                      1123                      503               69,07       zvolen

ing. Hrdlička Pavel                            1254                      372               77,12       zvolen

Janů Miroslav                                    1107                      519               68,08       zvolen

Maštalíř Jan                                      1088                      538               66,91       zvolen

Šrajer František                                 1082                     544               66,54        zvolen

 

 

Komise prohlašuje, že bylo řádně zvoleno 9 členů představenstva a 5 členů kontrolní komise. Součástí tohoto zápisu je excelová sčítací tabulka. 

 

V Luštěnicích 30.3.2021. 

       

 

 

Rozhodnutí členské schůze

 

Zemědělského družstva luštěnice se sídlem Nová ul. 225, 294 42 Luštěnice, IČ:00105601 zapsané v obchodním rejstříku oddíl DrXCVII, vložka 908

 

Vzhledem k přetrvání mimořádných opatření v souvislosti s pandemií coronaviru představenstvo družstva schválilo realizovat členskou schůzi družstva podle paragrafu 19 ods. 1,2 zák. č. 191/2020 sb, formou "per rollam". Členům družstva jsou překládána ke schválení mino členskou schůzi rozhodnutí navržené představenstvem družstva, jejichž podrobný návrh je uveden níže. Jestliže člen souhlasí s navrhovanými rozhodnutími , musí doručit zpět družstvu svůj přiložený souhlas a to nejpozději do 30.3. 2021 do 10. hod. Nedoručí - li člen svůj souhlas ve výše uvedené lhůtě, platí , že s návrhem nesouhlasí. O konečném rozhodnutí čl. schůze budou členové informováni způsobem, jakým je členská schůze svolávána. 

 

Členská schůze schvaluje:

 

1. Účetní závěrku za rok 2020 ověřenou auditorem a rozdělení zisku takto: 

 

Hospodářský výsledek před zdaněním ..........5 932 tis. Kč

Daň z příjmu splatná ..............................528 tis. Kč

Daň z příjmu odložená.............................497 tis. Kč

Hospodářský výsledek po zdanění ...............4907 tis. kč

Příděl nedělitelnému fondu ......................490 tis. Kč

Příděl rezervnímu fondu ..........................4 417 tis. Kč

 

Členská schůze schvaluje účetní závěrku za rok 2019 a souhlasí ponechat hospodářský výsledek po zdanění ve výši 460 tis. Kč jako nerozdělený.

 

2. členská schůze schvaluje auditora pro ověření účetní závěrky pro rok 2021 pana Miloslava Kyncla, Inspektorská 392, 288 01 Nymburk, č. oprávnění KAČR 1455

 

3. Členská schůze schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro statutární orgány družstva. Z důvodů ochrany osobních údajů jsou smlouvy k nahlédnutí v sekretariátu družstva. 

 

4. Členská schůze schvaluje volby do orgánů družstva tak, že bude zvoleno 9 členů s největším počtem hlasů do představenstva a 5 členů do kontrolní komise. Zvoleni budou členové s největším počtem hlasů a kteří obdrželi více než 50 % hlasů všech členů družstva. 

 

5. Členská schůze schvaluje komisi pro vyhodnocení voleb a účasti na členské schůzi ve složení: Verfl Jaroslav Ing., Hanuš Jiří, Nouzáková Věra. Asistentky komise: Bubeníčková Iva, Janů Lucie Bc.

 

V sídle družstva je k nahlédnutí účetní uzávěrka za rok 2019 a 2020 a smlouvy o výkonu funkce. Zpráva představenstva s návrhem na rozdělení zisku, zpráva kontrolní komise a výrok auditora budou zaslány členům spolu s návrhem rozhodnutí členské schůze.

 

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 

Vážení členové družstva,

 

Situace, která se vytvořila v souvislosti s epidemií coronaviru nám neumožnila uspořádat v roce 2020 řádnou členskou schůzi. O výsledcích družstva jste byli informování dopisem. Rozhodně jsme netušili, že v letošním roce bude situace ještě horší a svolat schůzi klasicky do sálu nebude možné. Ke konci března končí mandát představenstva a kontrolní komise a ze zákona musí být nové volby. Jedinou reálnou možností, jak schůzi uspořádat je přijmout rozhodnutí způsobem "per rollam" tak jak to umožňuje zákon 191/2020 sb.

 

Rok 2020 byl pro nás z ekonomického hlediska úspěšný. Po dvou horších letech se podařilo zastavid propad zisku a stabilizovat ekonomiku družstva. Za pozitivní považuji především nárůst tržeb o 25,3 mil. Kč proti roku 2019. Celkové tržby podniku představují částku 143,3 mil. Kč. Tento nárůst byl zejména díky výborné úrodě obilovin a dobrému zpeněžování produkce. Vyšši tržby byly i v živočišné výrobě a kartonáži. Zvyšovaly se nám ale i nákladové položky a to hlavně na služby o 2,9 mil. Kč a osobní náklady na 1,1 mil. Kč. Díky navýšení tržeb byl v roce 2020 vytvořen lepší provozní hospodářský výsledek ve výsi 10,3 mil. oproti 3,6 mil. v roce 2019. Ke zhoršení došlo u hospodářského výsledku z finančních operací. V roce 2020 činila ztráta z finančních operací částku - 4,9mil. Kč, v roce 2020 to bylo - 3,2 mil. Kč. Toto zhoršení je dáno z důvodu navýšení úroků z čerpaných úvěrů. 

 

V roce 2020 jsme dosáhli celkového zisku před zdaněním 5,932 tis. Kč. Dplatná daň z příjmu představuje částku 528 tis. Kč a odložená daň 497 tis. kč. Hospodářský výsledek po zdanění je tedy ve výši 4,907 mil. Kč, když za rok 2019 byl 460 tis. Kč. Představenstvo družstva navrhuje rozdělit zisk tAKTO: 490 tis. Kč přidělit podle stanov do nedělitelného fondu a 4,417 mil. Kč do rezervního fondu. V hospodářském výsledku je již zahrnuto navýšení nájemného pro členy ve výši 1000 Kč/ha tj. celkem 670 tis. Kč. 

 

Co se týká majetku družstva, došlo k navýšení hodnoty pozemků. V roce 2020 jsme nakoupili pozemky v hodnotě 2,4 mil. Kč. Uskutečnili jsme i větší investice do strojího vybavení. Největší položkou byl nákup samochodného postřikovače Amazone ve výši 7430 tis. Kč a lisu na velké balíky Claas ve výsi 3073 tis. Kč. V roce 2020 došlo k poklesu celkového stavu zásob a to hlavně díky nižšímu stavu nedokončené výroby a stavu zásob vlastních výrobků. v roce 2020 došlo rovněž k nárůstu krátkodobých pohledávek o téměř 3 mil. kč a to z důvodu větších prodejů komodit v závěru roku. Na všechny pohledávky po lhůtě splatnosti byly vytvořeny opravné položky. V současnosti družstvo neeviduje žádné nedobytné pohledávky. Co se týká pasiv je podstatné zmínit se o stavu bankovních úvěrů. K 31.12. jsme čerpali tyto úvěry: Investiční úvěr na výstavbu posklizňové linky, zůstatek 35,997 milů. Kč, úvěr na nákup strojů, zůstatek 9,207 tis. kč, úvěry na nákup pozemků, zůstatek 13,665 tis. kč. Celkový pokles hodnoty úvěrů v roce 2020 je způsoben nečerpáním provozního úvěru ve výši 15 mil. Kč. v závěru roku.Podrobné ekonomické ukazatele ukazatele a rozvahy z minulých let jsou obsaženy v příloze této zprávy. 

 

V uplynulém roce můžeme být spokojeni s produkcí RV zejména co se týče výnosů obilovin. Výnos 7,6 t/ha ve vysoké kvalitě je z hlediska celého podniku rekordní. Na některých pozemcích jsme dosáhli i výnosu více než 10 t/ha.  Výnos řepky byl pouze průměrný, ale díky dobrým  cenám je řepka stále rentabilní plodina. Spokojení nemůžeme ýt s výnosy a zpeněžováním cukrovky. Výnos cukrovky byl poznamenán hlavně nízkou cukernatostí při přepočtu na 16 %.  Na výnosu se podepsalo i nerovnoměrné vzcházení porostů a neobvykle velký rozsah napadení porostů cerkosporiozou.  Pozitivní je skutečnost, že jsme zajistili dostatečné množství krmiva v dobré kvalitě pro ŽV. 

 

V ŽV jsme dosáhli nárůst produkce mléka o 3 % proti roku 2019 a i navýšení tržeb. Výroba mléka se i přes velmi dobré výrobní ukazatele stále pohobuje na úrovni rentability. Úspěšná byla produkce i prodej jatečných býků. Kromě zastavování býčků z vlastní produkce nakupujeme i mladé býky a jalovice masných plemen u kterých je velmi dobré zpeněžování. Osvědčila se i prodikce volů pro vybraného zákazníka. 

 

Produkci, tržby i zisk navýšilo v roce 2020 i středisko kartonáže. Vytvořili jsme si ustálený okruh spolehlivých zákazníků, pro které vyrábíme. Největší význam pro nás má práce s firmou Pilous ve skladování a logistice obalového materiálu. 

 

Vážení, 

 

v letošním roce končí volební období představenstva a kontrolní komise. Do vedení družstva do klíčových funkcí nastupují mladí lidé, kteří budou mít určitě maximální snahu, aby družstvo i nadále prosperovalo. Chtěl bych na závěr poděkovat všem členům družstva a zaměstnancům současným i v důchodovém věku se kterými jsem spolupracoval a rád bych popřál novému vedení, aby se družstvu dobře dařilo i v obtížných podmínkách, které nás čekají. 

 

                                                                                                                    Ing. Pavel Hrdlička 

                                                                                                               předseda představenstva

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Prodej sena/služby - ing. Vik - 724 287 771

 

Dovoz sena (vč. DPH)

 

 

 

V katastru družstva zdarma.

Mimo katastr 900,- Kč/hod, v případě potřeby manipulátor 900,- Kč/hod.

(do ceny se počítá cesta tam i zpět)