P O Z V Á N K A

 

   Představenstvo Zemědělského družstva Luštěnice, Nová ul. 225, 294 42 Luštěnice Vás zve na

 

 Č L E N S K O U   S C H Ů Z I,

 

která se koná v kulturním domě na Vlkavě v pátek dne 22. 3. 2024 od 16:00 hod., 

          prezence účasti od 15:00 hod.

 

       Program: 

  1. Zahájení
  2. Volba ověřovatelů zápisu, volební, mandátové a návrhové komise
  3. Zpráva představenstva družstva o hospodaření v roce 2023, projednání účetní uzávěrky a rozdělení zisku
  4. Zpráva kontrolní komise
  5. Určení auditora k ověření účetní závěrky za rok 2024
  6. Doplňkové volby do představenstva družstva
  7. Diskuse
  8. Schválení usnesení a závěr

 

       Platnost usnesení vyžaduje přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny hlasů přítomných členů. Pokud se nemůžete zúčastnit, můžete pověřit v souladu se stanovami svým zastupováním jiného člena družstva. Zastupovat však lze nejvýše tři jiné členy.

      Prosíme všechny, kteří se nemohou schůze zúčastnit osobně, aby poskytli plnou moc jinému členovi nebo i jiné osobě. V případě nízké účasti by se musela schůze opakovat.

         K jednotlivým bodům programu může člen získat informace v sídle družstva u předsedy představenstva.

 

       Doprava:           Není zajištěna.

                                                                                                         

 

                  Ing. Petr Šourek

                                                                                                                   předseda ZD Luštěnice

_________________________________________________________________________________________________

 

V Luštěnicích dne 1. února 2024

 

 

Vážení členové,

 

    dne 22. 3. 2024 se uskuteční Výroční členská schůze našeho družstva. Na programu schůze bude, dle bodu č. 6, mimo jiné i konání doplňkových voleb do představenstva, a to z důvodu podání demise pana Ing. Jiřího Stránskýho.

    Prosíme všechny, kteří se nemohou schůze zúčastnit osobně, aby poskytli plnou moc jinému členovi nebo i jiné osobě. V případě nízké účasti by se musela schůze opakovat.

 

S pozdravem

 

Ing. Petr Šourek, předseda představenstva 

 

   

________________________________________________________________________________________________                                 

      

OZNÁMENÍ: Oznamujeme zrušení pevné linky kanceláře RV Smilovice, a to čísla 326 357 108. Nynější telefonní číslo RV Smilovice je 724 225 884. 

 

         

                                                                                                                                                            

PRODEJ OBILÍ/SENA/KRMNÁ ŘEPA/VÝDEJ NATURÁLIÍ:

kontakt: paní Zuzana Ohmannová, hospodářka RV, mobil 724 225 884.

 

 

DOVOZ SENA (vč. DPH)

V katastru družstva zdarma. Mimo katastr 900,- Kč/hod, v případě potřeby manipulátor 900,- Kč/hod.

Do ceny se počítá cesta tam i zpět.

 

CENÍK SLUŽEB:

Práce traktorem   1.000,- Kč/hod

Práce manipulátorem   2.000,- Kč/hod

Zapůjčení valníku    150,- Kč/den

Uvedené ceny jsou bez DPH.